Twoje wyniki wyszukiwania

Działka inwestycyjna przy węźle S7 | Oferta MLS: 34964454594

7,170,000 zł
Ulubione
2% prowizji

Ogólne

  • Zaktualizowano:
  • 13 września, 2023
  • property_rooms
  • pokoje
  • sypialni(e)
  • łazienki
  • 47,800 m2
  • Piętro
  • property_lot_size

Szczegóły nieruchomości

Numer oferty: 310419
Cena: 7,170,000 zł
Wielkość nieruchomości: 47,800 m2
Numer Oferty: 34964454594

Opis

Poniższa oferta jest z MLS, czyli między-agencyjnego systemu wymiany ofert na wyłączność. Zakup/najem poniższej nieruchomości wiąże się obsługą profesjonalisty z biura Warszawski Agent Nieruchomości oraz jego wynagrodzeniem.

Kupno: 2% ceny | Najem: 2500 zł

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu teren inwestycyjny o powierzchni 4,78 ha położony bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym drogi krajowej nr 7 „Pieńki Rzewińskie” , w miejscowości Polesie, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie. Identyfikator działki 142003_2.0034.10/1

Działka jest rolna (klasa IV-VI), ziemia przygotowana pod inwestycję. Linia średniego napięcia na działce. Sieć teletechniczna po drugiej stronie drogi.

W procedowanym studium uwarunkowań zagospodarowania terenu grunt oznaczony symbolem U:

Tereny zabudowy usług komercyjnych: 
– handlu;
– rzemiosła;
– gastronomii;
– turystyki;
– standardy i wskaźniki winny być dostosowane do istniejących budynków zlokalizowanych w otoczeniu noworealizowanego / przebudowywanego / nadbudowywanego / rozbudowywanego budynku
– nie ogranicza się wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych; – maksymalna wysokość zabudowy 12m;
– minimalny procent terenów biologicznie czynnych 20%;
– dopuszcza się miejsca parkingowe w formie placów parkingowych;
– jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się lokalizację produkcji i składów, terenów sportu i rekreacji oraz zieleni publicznej izolacyjnej;
– nie dopuszcza się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 
– proporcje między funkcjami oraz uszczegółowienie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinno być ustalane w planach miejscowych;

Poniżej link do informacji dotyczących nadkwrzańskiego obszaru chronionego, na którym położona jest przedmiotowa działka
https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=P L.ZIPOP.1393.OCHK.513

Najważniejsze informacje z ograniczeń i wyjątki zezwalające na inwestycje:
§ 3. – 2005 rok
1. W Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.1/);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

-zmiana w 2007
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na
powierzchni nie przekraczającej 2ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3 , jeżeli działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych – zgodnie z ustawą z dnia z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 19471)) oraz zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zatwierdzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokumentacji geologicznych”.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Mapa

Transport
Supermarkety
Szkoły
Restauracje
Apteki
Szpitale
Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Wykorzystywanie plików Cookie
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ

Porównaj oferty

Tomasz Obarski