Twoje wyniki wyszukiwania

Działka mieszkaniowo-usługowa blisko trasy S7 | Oferta MLS: 34964457552

721,700 zł
22 Polna,
Ulubione
2% prowizji

Ogólne

  • Zaktualizowano:
  • 27 grudnia, 2023
  • property_rooms
  • pokoje
  • sypialni(e)
  • łazienki
  • 2,062 m2
  • Piętro
  • property_lot_size

Szczegóły nieruchomości

Numer oferty: 369305
Cena: 721,700 zł
Wielkość nieruchomości: 2,062 m2
Numer Oferty: 34964457552

Opis

Poniższa oferta jest z MLS, czyli między-agencyjnego systemu wymiany ofert na wyłączność. Zakup/najem poniższej nieruchomości wiąże się obsługą profesjonalisty z biura Warszawski Agent Nieruchomości oraz jego wynagrodzeniem.

Kupno: 2% ceny | Najem: 2500 zł

Na sprzedaż działka mieszkaniowo-usługowa o powierzchni 2062.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 4 UM.
Świetny dojazd do Warszawy lub Tarczyna nowopowstałą trasą S7.
Działka jest nieogrodzona.
Media dostępne od ulicy Gwiaździstej lub Polnej.
Możliwość dokupienia działek obok w tej samej cenie, łącznie ok 6400 m.

Miejscowy plan zakłada:
Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe:
– zabudowa usługowa,
– rzemiosło,
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
– usługi publiczne,
– usługi wbudowane w budynki mieszkalne,
– wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
– zieleń urządzona,
– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
– drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;
2) dopuszcza się:
– naj jednej działce budowlanej lokalizację najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego,
– rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;
3) zakazuje się lokalizacji:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i bliźniaczej,
b) w pasie technologicznym napowietrznej linii o napięciu 220 kV:
– budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
– obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem,
c) składów i magazynów;
4)w pasie technologicznym napowietrznej linii onapięciu 220kV dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi oraz normami dotyczącymi projektowania linii elektroenergetycznych;
5) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – 0,001,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 40%,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6018
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%,
e) maksymalna wysokość zabudowy – 11,0 m,
f) zakazuje się podpiwniczenia budynków: mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,
g) geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20o do 45o;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m2;
7) ustalenia pkt 6 nie dotyczą wydzieleń działek w celu lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich lub regulacji istniejących granic działek;
8) minimalna liczba miejsc parkingowych:
a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:
– dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
– dla zabudowy usługowej w tym usług publicznych, rzemiosła – minimum 2,5 miejsca do parkowania na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania,
b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

Serdecznie zapraszam na prezentację!

Mapa

Transport
Supermarkety
Szkoły
Restauracje
Apteki
Szpitale
Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Wykorzystywanie plików Cookie
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ

Porównaj oferty

Tomasz Obarski